Místní poplatek za obecní systém odpadového hospodářství v obci Vižina od 1. 1. 2022

Vážení občané, obec Vižina je nucena z důvodu účinnosti nového zákona o odpadech realizovat změnu způsobu platby za svoz komunálního odpadu. Tato změna se týká nás všech, proto této informaci prosíme, věnujte Vaši pozornost. 

Místní poplatek za obecní systém odpadového hospodářství (dále jen poplatek z odpadu)

Základní informace pro poplatníka místního poplatku za obecní systém odpadového hospodářství (poplatek z odpadu)

Oznámení poplatníkům místního poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

Jak zaplatit poplatek z odpadu?

Sazba poplatku

Variabilní symbol

Kdo je poplatníkem místního poplatku za odpad?

Kdo musí splnit ohlašovací povinnost k poplatku z odpadu?

Jak a kde učinit ohlášení k poplatku z odpadu?

Kdo nemusí plnit ohlašovací povinnost k poplatku z odpadu?

Cizinci – kdy mají ohlašovací povinnost k poplatku z odpadu?

Odpovědnost zákonného zástupce za zaplacení poplatku z odpadu

Odstěhovali jste se z Vižiny v průběhu roku?

Osoba zemřela v průběhu roku

Osvobození od poplatku z odpadu k 1. 1. 2022

K nároku na osvobození od poplatku z odpadu došlo v průběhu roku 2022?

Žijete dlouhodobě v zahraničí, máte české občanství a trvalý pobyt ve Vižině ?

Vlastníte nemovitost, ve které nemá nikdo přihlášen pobyt?

Občané s trvalým pobytem na úřední adrese Vižina 36

Informace pro poplatníka za odpad o rozsahu údajů získávaných automatizovaným přístupem

Formuláře ke stažení:

Základní informace pro poplatníka místního poplatku za obecní systém odpadového hospodářství (poplatek z odpadu)

Obec Vižina zavedla na základě účinnosti novely zákona o odpadech (č. 541/2020 Sb.) a Obecně závazné vyhlášky obce Vižina č. 2/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství místní poplatek za obecní systém odpadového hospodářství (dále poplatek z odpadu). Poplatníkem poplatku z odpadu s povinností zaplatit poplatek ve výši 700,- Kč na rok 2022 v časovém rozmezí od 1. 1. 2022 do 31. 03. 2022 je:

 1. každá fyzická osoba přihlášená k trvalému pobytu na území obce Vižina

(Kdo je poplatníkem místního poplatku za odpad?)

 • vlastník nemovité věci na území obce Vižina (byt, rodinný dům, stavba pro rodinnou rekreaci), ve které není přihlášena žádná fyzická osoba.

(Vlastníte nemovitost, ve které nemá nikdo přihlášen pobyt?)

Ad 1. Každé fyzické osobě evidované k pobytu ve Vižině ke dni 01. 01. 2022, bude v průběhu 1. lednového týdne doručen osobní dopis, který obsahuje informace o poplatku, jeho výši a informace o platebních údajích.

Ad 2. Vlastník bytu, rodinného domu, nebo stavby pro rodinnou rekreaci na území obce Vižina, ve kterých není přihlášena žádná fyzická osoba, má povinnost učinit na obecním úřadě Vižina ohlášení k místnímu poplatku za obecní systém odpadového hospodářství. Při ohlášení bude vlastníkovi přidělen variabilní symbol.

(Vlastníte nemovitost, ve které nemá nikdo přihlášen pobyt?)

V případě nezaplacení poplatku z odpadu ve stanovené lhůtě od 1. 1. do 31. 3. 2022 může být poplatek navýšen až na trojnásobek.

Oznámení poplatníkům místního poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

V průběhu 1. lednového týdne bude do domovních schránek doručen dopis s platebními informacemi o poplatku z odpadu. Dopis je adresován fyzickým osobám s evidovaným pobytem ve Vižině ke dni 01. 01. 2022.

Dopis bude každému poplatníkovi vložen do domovní schránky.

Odstěhovali jste se z obce Vižina v průběhu roku?

Jak zaplatit poplatek z odpadu?

 1. Bezhotovostním převodem na účet:
 • číslo účtu: 24029131/0100
 • variabilní symbol 1345, specifický symbol rodné číslo poplatníka, v případě platby za nemovitost vám bude VS přidělen při ohlášení
 • částka poplatku na aktuální rok (700,- Kč na rok 2022).

Platbu uhraďte v termínu od 1. 1. 2022 do 31. 3. 2022

Pokud se rozhodnete jako vlastník objektu uhradit poplatek hromadně za všechny poplatníky, přihlášené pod č. p., nebo jejich část, žádáme o vyplnění Oznámení o hromadné platbě. Specifickým symbolem pro tuto platbu bude r. č. oznamovatele.

Oznámení, prosíme, doručte buď osobně na podatelnu obecního úřadu, případně vložte do schránky obecního úřadu nebo zašlete poštou, datovou schránkou nebo naskenované e-mailem. Oznámení poslouží k identifikaci platby.

Oznámení o hromadné platbě.

 • V kanceláři Obecního úřadu Vižina v hotovosti v úředních hodinách.

Platbu uhraďte v termínu od 1. 1. 2022 do 31. 3. 2022

Vážení poplatníci, žádáme vás o upřednostnění bezhotovostních plateb před návštěvou obecního úřadu.

Sazba poplatku

 1. Stanovená výše ročního poplatku na rok 2022

Dítě od 6 měsíců do 18 let……………………………… 300,- Kč

Dospělá osoba 18-69 let………………………………… 700,- Kč

Senioři 70+…………………………………………………. 500,- Kč

Dům pro rodinnou rekreaci……………………………. 700,- Kč za objekt

 • Poplatek se v případě, že poplatková povinnost vznikla z důvodu přihlášení fyzické osoby v obci, snižuje o jednu dvanáctinu za každý kalendářní měsíc, na jehož konci
 • není tato fyzická osoba přihlášena v obci, nebo
 • je tato fyzická osoba od poplatku osvobozena.
 • Poplatek se v případě, že poplatková povinnost vznikla z důvodu vlastnictví jednotlivé nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci umístěné na území obce, snižuje o jednu dvanáctinu za každý kalendářní měsíc, na jehož konci
 • je v této nemovité věci přihlášena alespoň 1 fyzická osoba,
 • poplatník nevlastní tuto nemovitou věc, nebo
 • je poplatník od poplatku osvobozen.

O vrácení poměrné části poplatku je nutno zažádat.

Žádost o vrácení přeplatku místního poplatku

Žádost o vrácení přeplatku místního poplatku – dědictví

Variabilní symbol

Variabilní symbol pro platbu poplatku je 1345.

Specifický symbol je rodné číslo poplatníka.

Pokud bude platba provedena na společně za všechny poplatníky obývající stejnou nemovitost nebo za jejich část, bude dle ohlášení k hromadné platbě použit specifický symbol oznamovatele. (zpravidla vlastníka objektu).

V případě platby za nemovitost vám bude VS přidělen při ohlášení a bude používán i v dalších letech.

Kdo je poplatníkem místního poplatku za odpad?

Povinnost zaplatit poplatek vzniká poplatníkovi, který využívá obecní systém odpadového hospodářství, a který

 1. je v obci přihlášen k trvalému pobytu,
  1. vlastní v obci jednotlivé nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, ve které není přihlášená žádná fyzická osoba a  která se nachází na území této obce.

Spoluvlastníci nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci jsou povinni plnit poplatkovou povinnost společně a nerozdílně.

Ad a)

Pro účely poplatků se za přihlášení fyzické osoby v obci podle § 16c zákona č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích, považuje:

 1. přihlášení k trvalému pobytu občana České republiky, včetně občanů evidovaných k trvalému pobytu na adrese ohlašovny obecního úřadu ve Vižině, Vižina 36
 2. ohlášení místa pobytu podle zákona o pobytu cizinců na území České republiky, zákona o azylu nebo zákona o dočasné ochraně cizinců, jde-li o cizince:
  1. kterému byl povolen trvalý pobyt,
  1. který na území České republiky pobývá přechodně po dobu delší než 3 měsíce,
  1. který je žadatelem o udělení mezinárodní ochrany nebo osobou strpěnou na území podle zákona o azylu anebo žadatelem o poskytnutí dočasné ochrany podle zákona o dočasné ochraně cizinců, nebo
  1. kterému byla udělena mezinárodní ochrana nebo jde o cizince požívajícího dočasné ochrany cizinců.

Kdo musí splnit ohlašovací povinnost k poplatku z odpadu?

Fyzické osoby, které jsou českými státními občany s trvalým pobytem ve Vižině nemusí ohlášení provést. Obecní úřad jejich údaje získal automatizovaným dálkovým přístupem do Základního registru obyvatel.

Ohlášení na obecním úřadě ve Vižině jsou povinni učinit:

 1. cizinci, kteří jsou poplatníky (ohlašovací povinnost plní jen jednou při vzniku poplatkové povinnosti, a poté při každé změně v údajích, či při vzniku skutečnosti mající za důsledek zánik poplatkové povinnosti),
 2. vlastníci nemovitostí podléhajících zpoplatnění (ohlašovací povinnost plní jen jednou při vzniku poplatkové povinnosti, a poté při každé změně v údajích, či při vzniku skutečnosti mající za důsledek zánik poplatkové povinnosti).

Za nesplnění ohlašovací povinnosti podle bodu a) a b) může být uložena pokuta dle ust. § 247a zák. č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů.

Za osoby nezletilé, které nenabyly plné svéprávnosti nebo za osoby omezené ve svéprávnosti, jedná zákonný zástupce nebo opatrovník.

Ohlášení k místnímu poplatku z odpadu – vlastník nemovitosti

Ohlášení k místnímu poplatku z odpadu – cizinci

Jak a kde učinit ohlášení k poplatku z odpadu?

Pro ohlášení využijte formulář Ohlášení k místnímu poplatku z odpadu

Ohlášení provedete:

 1. osobně na obecním úřadě obce Vižina, Vižina 36 v úředních hodinách
 2. písemně do datové schránky, ID datové schránky: tugbjnb
 3. písemně na adresu Obec Vižina, Vižina 36, 267 24  p. Hostomice.

V případě osobního ohlášení můžete zaplatit poplatek ihned na obecním úřadě Vižina, v  případě písemného ohlášení převodem na účet obce č. 24029131/0100.

Variabilní symbol k platbě vám bude přidělen při ohlášení k poplatkové povinnosti.

Ohlášení k místnímu poplatku z odpadu – vlastník nemovitosti

Ohlášení k místnímu poplatku z odpadu – cizinci

Kdo nemusí plnit ohlašovací povinnost k poplatku z odpadu?

Ohlášení nemusí učinit:

 1. osoba přihlášená k pobytu v obci Vižina s českým státním občanstvím (Obecní úřad se o ní dozví automatizovaným přístupem ze Základního registru obyvatel.)
 2. osoba, která má místo trvalého pobytu na úřední adrese Vižina 36 (Obecní úřad se o ní dozví automatizovaným přístupem ze Základního registru obyvatel.)
 3. dítě narozené v poplatkovém roce (Obecní úřad se o něm dozví automatizovaným přístupem ze Základního registru obyvatel.)

Cizinci – kdy mají ohlašovací povinnost k poplatku z odpadu?

Cizinec má povinnost učinit ohlášení k místnímu poplatku za obecní systém odpadového hospodářství, pokud má ohlášené místo pobytu podle zákona o pobytu cizinců na území České republiky, zákona o azylu nebo zákona o dočasné ochraně cizinců, a to v případě, že:

 1. má povolen trvalý pobyt,
 2. na území České republiky pobývá přechodně po dobu delší než 3 měsíce,
 3. je žadatelem o udělení mezinárodní ochrany nebo osobou strpěnou na území podle zákona o azylu anebo žadatelem o poskytnutí dočasné ochrany podle zákona dočasné ochraně cizinců, nebo
 4. kterému byla udělena mezinárodní ochrana nebo jde o cizince požívajícího dočasné ochrany cizinců.

Ohlašovací povinnost plní jen jednou při vzniku poplatkové povinnosti a poté při každé změně v údajích, či při vzniku skutečnosti mající za důsledek zánik poplatkové povinnosti.

Ohlášení k místnímu poplatku z odpadu – vlastník nemovitosti

Ohlášení k místnímu poplatku z odpadu – cizinci

Odpovědnost zákonného zástupce za zaplacení poplatku z odpadu

V případě, že je poplatník ke dni splatnosti poplatku nezletilý a nenabyl plné svéprávnosti nebo který je ke dni splatnosti omezen ve svéprávnosti a byl mu jmenován opatrovník spravující jeho jmění, přechází poplatková povinnost tohoto poplatníka na zákonného zástupce nebo tohoto opatrovníka. Je-li zákonných zástupců nebo opatrovníků více, jsou povinni plnit poplatkovou povinnost společně a nerozdílně.

Odstěhovali jste se z Vižiny v průběhu roku?

Pokud se z Vižiny odstěhujete v průběhu roku, pak máte právo požádat o vrácení poměrné části poplatku za odpad (viz Sazba poplatku)

Žádost o vrácení přeplatku

Osoba zemřela v průběhu roku

Pokud osoba zemřela v průběhu roku a měla za daný rok zaplacen poplatek z odpadu, pak mají pozůstalí nárok na vrácení poměrné části poplatku.

Obecní úřad Vižina se o úmrtí osoby dozví z informačních systémů automatizovaným přístupem.

O vrácení poplatku z odpadu musí pozůstalí písemně požádat.

Žádost o vrácení přeplatku místního poplatku – dědické řízení

Osvobození od poplatku z odpadu k 1. 1. 2022

O osvobození s ohledem na skutečnosti existující k 1. 1. 2022, které zakládají nárok na osvobození, je v poplatkovém roce 2022 nezbytné požádat ve lhůtě do 28. 2. 2022.

Od poplatku je osvobozena osoba, které poplatková povinnost vznikla z důvodu přihlášení v obci a která je

 1. poplatníkem poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci v jiné obci (tzv. za známky) a má v této jiné obci bydliště,*
 2. umístěna do dětského domova pro děti do 3 let věku, školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy nebo školského zařízení pro preventivně výchovnou péči na základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy,
 3. umístěna do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na základě rozhodnutí soudu, na žádost obecního úřadu obce s rozšířenou působností, zákonného zástupce dítěte nebo nezletilého,
 4. umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením, v domově pro seniory, v domově se zvláštním režimem nebo v chráněném bydlení,
 5. na základě zákona omezena na osobní svobodě s výjimkou osoby vykonávající trest domácího vězení.

Dále jsou podle Obecně závazné vyhlášky č. 2/2021 osvobozeny fyzické osoby, které jsou:

 1. osoby, které se dlouhodobě zdržují mimo území České republiky, přičemž osvobození se vztahuje na dobu jejich prokazatelného pobytu mimo území České republiky; pojmem „dlouhodobě“ se pro účely této vyhlášky rozumí nepřetržitě alespoň po dobu 6 měsíců,
 2. poplatníci s pobytem na území obce, kteří jsou zároveň vlastníky nemovité věci zahrnující stavbu pro rodinnou rekreaci, ve které není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba,
 3. osoby narozené v daném kalendářním roce po dobu 6 měsíců od data narození,

V případě, že poplatník nesplní povinnost ohlásit údaj rozhodný pro osvobození od poplatku do 28. 2. 2022, nárok na osvobození od tohoto poplatku zaniká.

Za osoby nezletilé, které nenabyly plné svéprávnosti nebo za osoby omezené ve svéprávnosti, jedná zákonný zástupce nebo opatrovník.

*Zákon č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích § 10d stanovil, že obec zavede systém platby za odpad buď ad. 1, nebo ad. 2. a od toho se odvozuje nárok na osvobození.

 1. typ poplatku je za obecní systém odpadového hospodářství – tento systém má Vižina.

Pokud má tento systém i druhá obec, pak nelze poplatníka osvobodit.

 • typ poplatku je za komunální odpad z nemovité věci (tzv. „na známky“ – tento systém nemá Vižina.

Pokud má tento systém druhá obec lze poplatníka osvobodit.

Žádost o osvobození od místního poplatku (Word)

Žádost o osvobození od místního poplatku (pdf)

K nároku na osvobození od poplatku z odpadu došlo v průběhu roku 2022?

Pak má poplatník povinnost ohlásit nárok na osvobození do 15 dnů od vzniku skutečností rozhodných pro osvobození. Využijte formulář ŽÁDOST O OSVOBOZENÍ a doložte skutečnosti dokládající nárok na osvobození.

Ohlášení provedete:

 1. osobně na obecním úřadě Vižina, Vižina 36
 2. písemně do datové schránky, ID datové schránky: tugbjnb
 3. písemně na adresu Obec Vižina, Vižina 36, 267 24 p. Hostomice

Žádost o osvobození od místního poplatku (Word)

Žádost o osvobození od místního poplatku (pdf)

Žijete dlouhodobě v zahraničí, máte české občanství a trvalý pobyt ve Vižině ?

Pokud máte ve Vižině evidovaný trvalý pobyt, potom jste poplatníkem poplatku z odpadu a máte nárok na osvobození od poplatku z odpadu. Osvobozena je osoba, která se dlouhodobě zdržuje mimo území České republiky, přičemž osvobození se vztahuje na dobu jejich prokazatelného pobytu mimo území České republiky. Pojmem „dlouhodobě“ se pro účely této vyhlášky rozumí nepřetržitě alespoň po dobu 6 měsíců, musí o osvobození požádat nejpozději však do 28. 2. 2022.

Svůj nárok na osvobození musí takovéto osoby věrohodně doložit. Dokumenty vyhotovené v jiném než českém jazyce musí být předloženy v originálním znění a v překladu do českého jazyka.

V případě, že osoba, která se v průběhu roku 2022 rozhodne, že v roce 2023 bude pobývat v zahraničí, pak požádá o osvobození do 15 dnů ode dne, kdy tato skutečnost nastala, nejpozději do 15. 1. 2023.

Žádost o osvobození od místního poplatku (Word)

Žádost o osvobození od místního poplatku (pdf)

Z důvodu dlouhodobého pobytu v zahraničí máte také možnost na adrese ve Vižině ukončit trvalý pobyt podle zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel. Pobyt ukončíte na ohlašovně Obecního úřadu Vižina, Vižina 36 nebo v zahraničí na zastupitelském úřadu České republiky. Pokud pobyt ukončíte, pak nebudete poplatníkem. www.mvcr.cz/clanek/ukonceni-trvaleho-pobytu.aspx

Vlastníte nemovitost, ve které nemá nikdo přihlášen pobyt?

Pokud vlastníte byt, rodinný dům nebo rekreační objekt k 1. 1. 2022 a žádná fyzická osoba v tomto objektu nemá evidován pobyt, jste povinni učinit od 1. 1. 2022 do 28. 2. 2022 ohlášení k místnímu poplatku za obecní systém odpadového hospodářství.

Ohlášení provedete:

 1. osobně na obecním úřadě Vižina, Vižina 36
 2. písemně do datové schránky, ID datové schránky: tugbjnb
 3. písemně na adresu Obec Vižina, Vižina 36, 267 24 p. Hostomice

Pro ohlášení využijte formulář OHLÁŠENÍ K MÍSTNÍMU POPLATKU Z ODPADU.

Pracovník obecního úřadu ověří v katastru nemovitostí dálkovým přístupem vlastnictví nemovitosti a následně vám vydá dokument s variabilním symbolem pro platbu poplatku.

Místní poplatek z odpadu budete pro rok 2022 platit ve výši 700,- Kč za ohlášenou nemovitost. V případě osobního ohlášení můžete poplatek zaplat ihned na obecním úřadě v hotovosti. V případě písemného ohlášení převodem na účet obce č. 24029131/0100.

Pokud získáte nemovitost v průběhu kalendářního roku a nikdo v ní nebude mít evidovaný pobyt, máte povinnost do 15 dnů od zápisu nabytí nemovitosti do vlastnictví na katastru nemovitostí, učinit ohlášení k místnímu poplatku za obecní systém odpadového hospodářství.

Za nesplnění ohlašovací povinnosti může být uložena pokuta dle ust. § 247a zák. č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů.

Ohlášení k místnímu poplatku z odpadu – vlastník nemovitosti

Ohlášení k místnímu poplatku z odpadu – cizinci

Občané s trvalým pobytem na úřední adrese Vižina 36

Občané, kteří mají evidovanou adresu místa trvalého pobytu na úřední adrese Vižina 36, Vižina jsou také poplatníkem místního poplatku za obecní systém odpadového hospodářství.

Dopis s variabilním symbolem, který je roznesen do domovních schránek, mají tito občané uložen na podatelně obecního úřadu ve Vižině.

Žádáme občany, aby si dopis v úředních hodinách podatelny vyzvedli.

Upozorňujeme na povinnost poplatníka zaplatit poplatek ve lhůtě od 1. 1. 2022 do 31. 3. 2022. V případě, že poplatek nebude včas zaplacen, může být navýšen až na trojnásobek.

Informace pro poplatníka za odpad o rozsahu údajů získávaných automatizovaným přístupem

Obecní úřad Vižina pro účely správy místního poplatku za obecní systém odpadového hospodářství dle ustanovení § 16 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích ve znění pozdějších předpisů využívá automatizovaným přístupem referenční údaje, které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu, ze základního registru obyvatel a informačního systému evidence obyvatel.

Ohlašovací povinnost proto nemá:

 1. osoba přihlášená k pobytu ve Vižině s českým státním občanstvím (Obecní úřad Vižina se o ní dozví automatizovaným přístupem ze Základního registru obyvatel),
 2. osoba, která má místo trvalého pobytu na úřední adrese Vižina 36 (Obecní úřad Vižina se o ní dozví automatizovaným přístupem ze Základního registru obyvatel),
 3. dítě narozené v poplatkovém roce (Obecní úřad Vižina se o něm dozví automatizovaným přístupem ze Základního registru obyvatel).

Obecní úřad Vižina využívá pro účely správy poplatků:

 1. referenční údaje ze základního registru obyvatel
  1. příjmení,
  1. jméno, popřípadě jména,
  1. adresa místa pobytu,
  1. , na kterou mají být doručovány písemnosti,
  1. datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum, místo a stát, kde se narodil,
  1. datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí subjektu údajů mimo území České republiky, datum úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo; je-li vydáno rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého, den, který je v rozhodnutí uveden jako den smrti, popřípadě jako den, který nepřežil, a datum nabytí právní moci tohoto rozhodnutí,
  1. státní občanství, popřípadě více státních občanství,
  1. typ datové schránky a identifikátor datové schránky, je-li tato datová schránka zpřístupněna.
 • údaje z informačního systému evidence obyvatel:
  • jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,
  • datum narození,
  • místo a okres narození, v případě narození v cizině místo a stát,
  • rodné číslo,
  • státní občanství, popřípadě více státních občanství,
  • adresa místa trvalého pobytu,
  • počátek trvalého pobytu, popřípadě datum zrušení údaje o místu trvalého pobytu nebo datum ukončení trvalého pobytu na území České republiky,
  • adresa, na kterou mají být doručovány písemnosti,
  • jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení a rodné číslo otce, matky, popřípadě jiného zákonného zástupce; v případě, že jeden z rodičů nebo jiný zákonný zástupce nemá přiděleno rodné číslo, jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození; je-li jiným zákonným zástupcem právnická osoba, název a adresa sídla,
  • datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o omezení svéprávnosti včetně uvedení čísla jednacího a označení soudu, který rozhodl o omezení svéprávnosti, datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o zrušení omezení svéprávnosti,
  • jméno, popřípadě jména, příjmení a rodné číslo opatrovníka; nebylo-li opatrovníkovi rodné číslo přiděleno, datum, místo a okres jeho narození a u opatrovníka, který se narodil v cizině, místo a stát, kde se narodil; je-li opatrovníkem ustanovena právnická osoba, název a adresa sídla.  

Ve Vižině dne 2. 1. 2022

Formuláře ke stažení:

Kontaktujte nás


  [recaptcha]

  Záchranný kruh